Ciclismo por la mañana

โดย Aitor | ชมกิจกรรมจาก Strava ›

I went on a 152 km ride on May 27th 2018. Watch the video to Relive my ride: Ciclismo por la mañana.

0

Starting point

ทำกิจกรรมของคุณ ไปด้วยกัน

เปิดมิติการทำกิจกรรมใหม่ด้วยการเก็บภาพความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณ ด้วย Relive ทั้ง Android และ iPhone พร้อมแล้ว!